Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2009

ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΤΟ Σ.Τ.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2009

Την Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2009, η Ομάδα Νομικής Βοήθειας προσέβαλε με αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας την με αριθμό 7012/6/103 της 05.07.2009 απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, δημοσιευμένη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2009/Β/1426) που εξαίρεσε τους αστυνομικούς εξωτερικής υπηρεσίας (ΥΑΤ, ΥΜΕΤ κλπ) από την υποχρέωση να φέρουν διακριτικά.

Οι σχετικές διατάξεις έρχονται σε ευθεία αντίθεση με τα άρθρα 5παρ.1 (ελευθερία συμμετοχής στην κοινωνική, πολιτική και οικονομική ζωή της χώρας), 11παρ.2 (ελευθερία συνάθροισης), αρ. 20παρ.1 (δικαίωμα σε δίκαιη δίκη), άρθρο 25παρ.1 & 2 (αρχή της αναλογικότητας) του Συντάγματος και στα άρθρα 5 & 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Σε συνδυασμό με το άρθρο 2 εδ. β' του ΠΔ 254 (ΦΕΚ Α' 238/03-12-2004) σύμφωνα με οποίο όταν (ο αστυνομικός) επεμβαίνει υποχρεούται να δηλώνει την ιδιότητα, την ταυτότητα και την Υπηρεσία του καθίσταται σαφές ότι η θέσπιση της άνω προσβαλλομένης διάταξης, εκδοθείσης κατά προφανή κατάχρηση εξουσίας, μοναδικό σκοπό έχει τη στέρηση δυνατότητας των πολιτών να ασκήσουν ποινική και πειθαρχική δίωξη σε βάρος των παρανομούντων αστυνομικών οργάνων στα οποία πλέον έχει δοθεί η ευχέρεια να παρεκτρέπονται σε παράνομες ή και αξιόποινες πράξεις κατά παράβαση των επιταγών του δημοκρατικού πολιτεύματος.Ομάδα Νομικής Βοήθειας

e-mail: legalaidgroup@gmail.com

legalaidgroup.blogspot.com